Studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studente upisane u prvu godinu studija od šk. 2012/13.

R.b. Š.
p.
Naziv predmeta S
e
m.
Tip St. Časovi aktivne nastave Ost. ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. PI01 Matematika 1 AO O 2 2 0   6
2. PT01 Opšta i neorganska hemija 1 AO O 3 0 2   7
3. PT02 Biologija 1 AO O 2 0 1   6
4. PI02 Primena računara 1 NS O 2 0 2   6
5. OP03 Engleski jezik 1 1 AO O 2 2 0   4
6. PT03 Organska hemija 2 NS O 2 0 2   7
7. OP07 Ekologija i zaštita životne sredine 2 SA O 2 2 0   6
8. ZŽ01 Biotehnologije u životnoj sredini 2 SA O 2 2 0   6
9. MI31 Kompjuterska grafika 2 NS O 2 2 0   6
10. TD20 CNC-tehnologije 2 NS O 2 2 0   6
DRUGA GODINA
11. PT06 Opšta mikrobiologija 3 NS O 2 0 2   6
12. PT07 Analitička hemija 3 NS O 2 0 2   6
13. PT08 Biohemija 3 NS O 2 0 2   6
14. MI32 Termodinamika 3 NS O 2 2 0   6
15. PE03 Osnovi ekonomije 3 NS O 2 2 0   6
16. ZŽ02 Ekološka mikrobiologija 4 SA O 2 0 2   6
17. ZŽ03 Metode analize zagađujućih supstanci 4 SA O 2 0 2   6
18. PT09 Hemija životne sredine 4 SA O 2 0 2   6
19. ZŽ04 Industrijski i opasan otpad 4 SA O 2 2 0   6
20. ZŽ05 Obnovljivi izvori energije 4 SA O 2 2 0   6
TREĆA GODINA
21. OP05 Engleski jezik 2 5 AO O 2 2 0   4
22. PM20 Održivi razvoj 5 NS O 3 3 0   6
    Predmet izbornog bloka 1.                
23. ZŽ06 Agroekologija 5 SA IB 2 0 2   6
24. ZŽ07 Organska hrana 5 SA IB 2 0 2   6
25. ZŽ08 Analiza opasnosti u hrani 5 SA IB 2 0 2   6
  PT13 Higijena i bezbednost hrane 5 SA IB 2 2 0   6
  ZŽ09 Hemija voda i otpadnih voda 5 SA IB 2 0 2   6
  ZŽ10 Monitoring u životnoj sredini 5 SA IB 2 0 2   6
26. MI13 Upravljanje kvalitetom 6 SA O 3 3 0   6
    Predmet izbornog bloka 2.                
27. ZŽ11 Aerozagađenje i zaštita vazduha 6 SA IB 2 0 2   6
28. ZŽ12 Zagađivanje zemljišta 6 SA IB 2 0 2   6
  ZŽ13 Ekotoksikologija 6 SA IB 2 0 2   6
  ZŽ14 Zaštita biodiverziteta 6 SA IB 2 0 2   6
    Predmet izbornog bloka 3.                
29. PI14 Operaciona istraživanja 6 NS IB 2 2 0   6
  PM19 Upravljanje projektima 6 NS IB 3 2 0   6
                 
30. ZŽ15 Stručna praksa 6 SA O -   3
31. ZŽ16 Završni rad 6 - 5
Ukupno ESPB bodova 180


Zaštita životne sredine - detaljna specifikacija predmeta - akreditacija 2012.