ico-portal-zaposlenih   mail


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.НАЗИВ НАРУЧИОЦА:Висока Школа примењених струковних студија Врање

2.АДРЕСА: Филипа Филиповића бр.20

3.ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.visokaskola.edu.rs

4.ВРСТА НАРУЧИОЦА: УСТАНОВА

5.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Јавна набавка мале вредности

6.ВРСТА ПРЕДМЕТА:Јавна набавка мале вредност-услуга

7.ОПИС ПРЕДМЕТА:Превоз студената у земљи и иностранству

8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:“ Економски најповољнија понуда и најнижа понуђена цена“

9.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ (portal.ujn.gov.rs) http://portal.ujn.gov.rs/

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:http://:www.visokaskola.edu.rs

10.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА- Превоз студената у земљи и иностранству

ЈНMВ бр.1-2018 и ознаком бројем телефона понуђача на полеђини доставити тако да буду уручене до 14.02.2018..год. до 12 часова.

Понуду доставити на адресу Наручиоца:ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ УЛ.ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА БР.20

11.ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда биће обављено 14.02.2018.год. у 13 часова у пословним просторијама Наручиоца на горе наведеној адреси.

12.УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање.

Представник понуђача пре почетка јавног отварања понуде треба да поднесе Комисији за јавне набавке писано овлашћење (Пуномоћје) за учешће у поступку јавног отварања Понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

13.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ. 5 дана од дана јавног отварања понуде

14.КОНТАКТ:017/421-859, 017/404-660, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

  1. pdfКонкурсна документација
  2. pdfОдлука о додели уговора

 

     

   Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje intends to award a service contract for TENDER PROCEDURE FOR EXPERT SERVICES in VRANJE with financial assistance from the INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia programme. The contract notice is available from Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Filipa Filipovića 20, 17500 Vranje, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., and it is also published on the INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia website:

https://www.ipacbc-bgrs.eu/tenders

The deadline for submission of applications is 23 October 2017, at 15:00 h.

 1.6_tender_for_experts.rar

 

 

16.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

  

05.03.2017.

Oдлука о додели уговора

  

08.02.2017.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Понуде за јавну набавку мале вредности - превоз путника у земљи и инотранству 1/2017 могу се поднети до 22.03.2017 до 12 часова

Конкурсна документација

 

23.01.2017.

План јавне набавке за 2017.годину

 

  

20.10.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Закључен је Уговор о јавној набавци лож уља

  

12.09.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за набавку лож уља за календарску 2016. годину.

Позив за подношење понуда

Конкурcна документација

 

11.03.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Изабрана је најповољнија понуда за превоз студената у земљи и иностранству. Одлуку можете преузети у пдф формату.

 Одлука о избору најповољније понуде за превоз студената у земљи и иностранству