ico-portal-zaposlenih   mail


drumski saob spec

 

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке 
Научна, стручна или уметничка област: Саобраћајно инжењерство
Назив студијског програма: Друмски саобраћај
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије,
студије другог степена
Стручни назив: Специјалиста струковни инжењер саобраћаја
Трајање студија: Једна године (два семестра)
Услови за упис: Завршене основне струковне студије

Сврха студијског програма Друмски саобраћај на специјалистичким струковним студијама је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера у области саобраћаја као важне научне и привредне гране са огромним утицајем на економску и друштвену сферу у свакој земљи.

Студијски програм Друмски саобраћај конципиран је тако да обезбеђује високо компетентне научно – стручно оријентисане кадрове који на специјалистичким струковним студијама стичу знања, способност и вештине, потребне за имплементацију тих знања, и компетенције из области саобраћајног инжењерства, а које су друштвено оправдане и корисне; који су спремни да активно учествују у развоју друмског саобраћаја у региону и који ће бити одговорни за одржавање високог потенцијала Србије у области друмског саобраћаја.

Овако конципиран студијски програм обезбеђује стицање компентеција које су вишеструко друштвено оправдане, неизоставно потребне и вишеструко корисне за обезбеђивање што вишег нивоа одрживости развојних стратегија и акционих планова моделовања и практичног деловања на унапређењу и развоју друмског саобраћаја.

Основни циљ студијског програма Друмски саобраћај на специјалистичким струковним студијама је стицање стручних знања и практичних вештина из области друмског саобраћаја, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области.

Поред тога, овај студијски програм усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења.

Један од циљева студијског програма је образовање и оспособљавање студената за брзо укључивање у непосредан рад везан за област друмски саобраћај.

Студент треба да стекне шира знања из области саобраћајног инжењерства, да овлада техникама и поступцима за примену стечених знања у пракси.

Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај на специјалистичким струковним студијама студент стиче следеће опште способности:

 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица у области друмског саобраћаја,
 • примена стечених теоријских знања у решавању практичних проблема,
 • праћење развоја технологије и унапређивање својих знања,
 • коришћење инжењерског приступа и савремених софтверских алата,
 • разумевање професионалне и етичке одговорности специјалисте струковног инжењера саобраћаја,

Oвладавање методама и поступцима истраживања у различитим сегментима друмског саобраћаја, развијање критичког и самокритичког мишљења и приступа прблематици друмског саобраћаја.

По завршетку студијског програма студент стиче следеће предметно – специфичне способности:

 • анализа и креирање стратегија безбедности саобраћаја,
 • описивање и анализа узрока и последица саобраћајних незгода,
 • реализовање вештачења саобраћајних незгода,
 • дефинисање идејних решења и ефеката увођења интелигентних система у саобраћају,
 • примена међународних и националних стандарда, препорука и регулативних мера у различитим областима саобраћаја и транспорта,
 • дефинисање пројектних задатака,
 • примена знања из маркетинга, менаџмента и логистике у различитим видовима саобраћаја и транспорта,
 • анализа утицаја друмског саобраћаја на животну средину,
 • анализа карактеристика саобраћајних захтева,
 • дефинисање перформанси постојећих система и процеса у саобраћају, транспорту и логистици,
 • анализа и оптимизација саобраћајно – транспортних и логистичких система,
 • дефинисање мера за управљање саобраћајем и квантификовање ефеката мера,
 • дефинисање перформанси квалитета саобраћајно – транспортних и логистичких услуга,
 • анализа, поређење и креирање метода истраживања у друмском саобраћају.

Исход процеса учења на студијском програмуДрумски саобраћај на специјалистичким струковним студијама је формирање стручњака са неопходним стручним образовањем који поседује проширена знања у односу на знање стечено на основним струковним студијама, у области друмског саобраћаја.

Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на следећим пословима: анализа саобраћајних незгода у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја, израда стратегије и тактике спречавања саобраћајних незгода на одређеном подручју, организација и спровођење увиђаја саобраћајних незгода, експертизе – вештачења саобраћајних незгода, контрола и регулисање саобраћаја, експлоатација и одржавања путева са аспекта безбедности саобраћаја.

 

 

Р.б. Шифра предмeта Назив предмета Сем. Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1. ССИ01 Савремена транспортна средства у друмском саобраћају 1 О 3 3 0 7
2. ССИ02 Методе и анализе у безбедности саобраћаја  1 О 3 3 0 6
3. ССИ03 Интелигентни системи у саобраћају 1 О 2 2 0 5
4. ССИ04 Логистика у саобраћају 1 О 3 3 0 5
    Предмети изборног блока 1              
5. ССИ05 Саобраћај као извор загађивања животне средине 1 ИБ 2 2 0 6
  ССИ06 Одрживи развој у саобраћају 1 ИБ 2 2 0 6
  ССИ07 Управљање пројектима у саобраћају 1 ИБ 2 2 0 6
6. ССИ08 Експертизе у друмском саобраћају 2 О 3 3 0 7
7. ССИ09 Организација и технологије друмског саобраћаја 2 О 2 2 0 6
    Предмети изборног блока 2              
8. ССИ10 Експлоатација, дијагностика иодржавање друмских возила 2 ИБ 2 2 0 6
  ССИ11 Менаџмент у саобраћају 2 ИБ 2 2 0 6
9. ССИ12 Стручна пракса 2 О 75 2
10. ССИ13 Специјалистички рад 2 О 240 10
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 20 0 315 60
Укупно часова активне наставе на години 40    

Напомена:

     Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета студент бира један.
     Предмети изборног блока 2 – од два изборна предмета студент бира један.

     Наставни план и програм  студијског програма Друмски саобраћај на специјалистичким струковним студијама