УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИJE 2019 / 2020 - ПРВИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковнихУ прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће на акредитованим студијским програмима:

 • ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 16 самофинансирајућих студената,
 • МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО - 16 самофинансирајућихстудената

I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има: • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова. • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

• Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

 Редослед кандидата и стицање права на упис на мастер струковне студије у Школи – ранг листа одређује се на основу следећих критеријума:

 1. Просечна оцена на завршеним основним студијама, односно студијама прво степена – максимално 10 (десет) бодова;
 2. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије завршио основне студије уроку и у наредној школској години уписује мастер струковне студије, додаје се 1 (један) бод;
 3. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије завршио основне студије из исте стручне области као што је мастер студијски програм који уписује, додаје се 1 (један) бод;
 4. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије завршио основне студије из истог научног поља као то је мастер студијски програм који уписује, додаје се 1 (један) бод, и
 5. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије на основним струковним студијама из исте стручне области студијског програма као што је мастер студијски програм који уписује проглашен најбољим студентом, додаје се 1 (један) бод.

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова предност има кандидат са већом просечном оценом у току основних студија.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 

 • пријављивање кандидата: 01.10.- 29.10.2019. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање ранг - листе: 30.10.2019. године у 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 31.10.2019. године у 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.11. – 02.11.2019.године од 10,00 до 14,00 часова

 

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • Пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Школи);
 • Фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • Фотокопија додатке дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • Извод из књиге рођених; и
 • Уверење о држављанству.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама у Високој школи примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оригинал дипломе или уверење о завршеним основним студијама:
 • два попуњена обрасца ШВ-20,
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm и
 • доказ о уплати школарине.

 

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања приликом уписа уплате износ од 5.000,00 динара.

 

К О Н К У Р С

 

Пројекти , награде и признања