ОБАВЕШТЕЊА

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2018 / 2019 - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

 • на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 15 самофинансирајућих студената;
 • на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 9 самофинансирајућих студената. 

 
I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о специјалистичким струковним студијама.       

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 14.11. - 16.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање ранг - листе: 19.11.2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 20.11.2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 21.11. - 23.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20, 
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

К О Н К У Р С

 

Коначне ранг листе другог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Прелиминарне ранг листе другог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Обавештавају се студенти

Високе школе примењених струковних студија у Врању да ће се

РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ

на свим студијским програмима на основним струковним студијама

обавити према следећем распореду:

 

- Подношење Захтева студента за рангирање до 11.10.2018. год. у библиотеци Школе до 12:00 часова

- Објављивање Прелиминарне ранг листе 11.10.2018. год. у 14:00 часова

- Подношење жалби на ранг листу 12.10.2018. год. од 08:00 до 12:00 часова

- Објављивање Коначне ранг листе 12.10.2018. год. у 14:00 часова

- Упис примљених кандидата 15., 16. и 17.10.2018. год. од 08:00 до 14:00 часова

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА 2018 / 2019 - ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

 • на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 24 самофинансирајућих студената;
 • на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 24 самофинансирајућих студената. 

 
I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о специјалистичким струковним студијама.       

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 01.10. - 29.10.2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање ранг - листе: 30.10.2018. године до 12,00 часова 
 • објављивање коначне ранг - листе: 31.10.2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01. и 02.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20, 
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

К О Н К У Р С

 

Висока школа примењених струковних студија у Врању

ОРГАНИЗУЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ
НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

и позива све студенте који су уписали
прву годину на основним струковним студијама
школске 2018/2019. године
да присуствују

СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ИНДЕКСА

Свечаност ће бити одржана
у понедељак 01. октобра 2018. године
у амфитеатру Школе са почетком у 13 часова.

 

 

Коначне ранг листе првог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Директор Високе школе примењених струковних студија у Врању, на основу чл.86 Закона о високом образовању (“Сл.гл.РС”, бр.88/17), расписује

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

1. Сарадник демонстратор за ужу научну област: Производне технологије у машинском инжењерству, на одређено време од 1 (једне) школске године, број извршилаца: 1.

УСЛОВИ: Студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

2.Сарадник демонстратор за ужу научну област: Макроекономија и рачуноводство, на одређено време од 1 (једне) школске године, број извршилаца: 2.

УСЛОВИ: Студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

ОСТАЛО:  Општи и посебни услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о избору наставника и сарадника.   

Пријаве кандитата са прилозима (биографија, потврда о испуњености услова интерног конкурса и извод из матичне књиге рођених) подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, ул. Филипа Филиповића бр.20., у року од 8 дана од дана објављивања интерног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Интерни конкурс

Пројекти , награде и признања