ОБАВЕШТЕЊА

 У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија у првом уписном року уписаће на акредитованим студијским програмима:

 • ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - 30  самофинансирајућих студената

I - УСЛОВИ УПИСA 

 • У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са законом.
 • На специјалистичким струковним студијама уписују се студенти из следећих образовно–научних поља: техничко–технолошке науке, друштвено–хуманистичке науке и ИМТ поља.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

     Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова

III - РАНГ – ЛИСТЕ

     Школа утврђује ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама.

     Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама и резултату постигнутом на пријемном испиту.

Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 6 (шест) те кандидат по овом основу може стећи најмање 36, а највише 60 бодова. На пријемном испиту кандидат може да стекне највише 40 бодова. У случају да два или више кандидата имају исти број бодова предност има кандидат који има већи број бодова из стручно апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.

     Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једног дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

     Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

     Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан.

     Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.        

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: од 27.01.2020. године до 31.01.2020 од 8:00 до 14:00 часова
 • полагање пријемног испита: 01.02.2020. године у 10:00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг листе: до 03.02.2020. године до 12:00 часова
 • објављивање коначне ранг листе: до 04.02.2020. године до 14:00 часова
 • упис примљених кандидата: 05., 06. и 07.02.2020. године од 8:00 до 14:00 часова

     Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

     Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

     Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и на име студентског стандарда и осигурања и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

     Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

 

Академија техничко-васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу у чијем саставу се налази Висока школа примењених струковних студија у Врању добила је Дозволу за рад бр. 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019. године за извођење следећих студијских програма:

Основних струковних студија:

 • Производна економија – 30 студената
 • Инжењерство намештаја и ентеријера – 20 студената
 • Заштита животне средине – 20 студената
 • Прехрамбена технологија – 20 студената
 • Машинско инжењерство – 30 студената
 • Предузетнички менаџмент – 30 студената
 • Друмски саобраћај – 40 студената

Специјалистичких струковних студија:

 • Друмски саобраћај – 30 студената
 • Инжењерски менаџмент – 30 студената

Мастер струковних студија:

 • Технолошко инжењерство – 16 студената
 • Мешународна економија и предузетништво – 16 студената

 

 

 

 Обавештавају се студенти Високе школе примењених струковних студија у Врању да ће се РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ на свим студијским програмима на основним струковним студијама обавити према следећем распореду:

 • Подношење Захтева студента за рангирање до 10.10.2019. год. у библиотеци Школе до 12:00 часова
 • Објављивање Прелиминарне ранг листе 10.10.2019. год. у 14:00 часова
 • Подношење жалби на ранг листу 11.10.2019. год. од 08:00 до 12:00 часова
 • Објављивање Коначне ранг листе 11.10.2019. год. у 14:00 часова
 • Упис 14., 15. и 16.10.2019. год. од 08:00 до 14:00 часова

Висока школа примењених струковних студија у Врању

ОРГАНИЗУЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ
НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

и позива све студенте који су уписали
прву годину на основним струковним студијама
школске 2019/2020. године
да присуствују

СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ИНДЕКСА

Свечаност ће бити одржана
у понедељак 30. септембра 2019. године
у амфитеатру Школе са почетком у 10 часова.

 

 

Коначне ранг листе у трећем уписном року за шк. 2019/20. по студијским програмима:

Машинско инжењерство

Друмски саобраћај

Заштита животне средине

 

 

Прелиминарне ранг листе у трећи уписном року за шк. 2019/20. по студијским програмима:

Машинско инжењерство

Друмски саобраћај

Заштита животне средине

 

 

 

УПИС 2019 / 2020 - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

indeksi

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија у ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ уписаће укупно 80 студента, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели: 

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 7 7 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 3 1 4 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 10 1 11 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 15 15 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 8 8 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА - 9 9 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 5 10 15 Математика или економија 
УКУПНО: 18 62 80  

 

 

 • пријављивање кандидата: 16, 17. и 18. септембра 2019. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 19. септембра 2019. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 20. септембра 2019. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 23. септембра 2019. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 25.09. и 26.09. 2019. године од 8,00 до 14,00 ч.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.


 Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете добити бесплатно предпријавом на конкурс.

 

КОНКУРС - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИJE 2019 / 2020 - ПРВИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковнихУ прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће на акредитованим студијским програмима:

 • ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 16 самофинансирајућих студената,
 • МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО - 16 самофинансирајућихстудената

I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има: • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова. • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

• Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

 Редослед кандидата и стицање права на упис на мастер струковне студије у Школи – ранг листа одређује се на основу следећих критеријума:

 1. Просечна оцена на завршеним основним студијама, односно студијама прво степена – максимално 10 (десет) бодова;
 2. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије завршио основне студије уроку и у наредној школској години уписује мастер струковне студије, додаје се 1 (један) бод;
 3. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије завршио основне студије из исте стручне области као што је мастер студијски програм који уписује, додаје се 1 (један) бод;
 4. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије завршио основне студије из истог научног поља као то је мастер студијски програм који уписује, додаје се 1 (један) бод, и
 5. Уколико је кандидат за упис на мастер струковне студије на основним струковним студијама из исте стручне области студијског програма као што је мастер студијски програм који уписује проглашен најбољим студентом, додаје се 1 (један) бод.

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова предност има кандидат са већом просечном оценом у току основних студија.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 

 • пријављивање кандидата: 01.10.- 29.10.2019. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање ранг - листе: 30.10.2019. године у 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 31.10.2019. године у 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.11. – 02.11.2019.године од 10,00 до 14,00 часова

 

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • Пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Школи);
 • Фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • Фотокопија додатке дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • Извод из књиге рођених; и
 • Уверење о држављанству.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама у Високој школи примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оригинал дипломе или уверење о завршеним основним студијама:
 • два попуњена обрасца ШВ-20,
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm и
 • доказ о уплати школарине.

 

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања приликом уписа уплате износ од 5.000,00 динара.

 

К О Н К У Р С

 

Пројекти , награде и признања