УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИJE 2018 / 2019 - ПРВИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковних студија у првом уписном року уписаће:

  • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 16 самофинансирајућих студената.

I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има: • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова. • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

• Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о мастер струковним студијама.

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на мастер струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о мастер струковним студијама.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

- пријављивање кандидата: 03.01.2019, 04.01.2019 и 08.01.2019.године од 8,00 до 12,00 часова

- oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 09.01.2019. године до 12,00 часова

- објављивање коначне ранг - листе: 10.01.2019. године до 12,00 часова

- упис примљених кандидата: 11.01.2019. године и 14.01.2019.године од 8,00 до 14,00 часова

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

- пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Школи);

- фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;

- фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;

- извод из књиге рођених;

- уверење о држављанству; и

- друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама у Високој школи примењених струковних студија подносе:

- извод из матичне књиге рођених;

- оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;

- два попуњена ШВ обрасца;

- попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);

- студентску књижицу (индекс); - две слике формата 3,5 х 4,5 cm и

- доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања приликом уписа уплате износ од 5.000,00 динара.

 

К О Н К У Р С

 

Пројекти , награде и признања