ОБАВЕШТЕЊА

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

-          на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 30 самофинансирајућих студената;

-          на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 30 самофинансирајућих студената.

 

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

     Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

        Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

        Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидатa имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.      

      Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

        Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

      Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

       Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: 19.10. -  30.10.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-         oбјављивање ранг - листе: 31.10.2017. године у 12,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 01.11.2017. године у 12,00 часова

-         упис примљених кандидата: 02. и 03.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

 

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Висока школа примењених струковних студија у Врању

ОРГАНИЗУЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

и позива све студенте који су уписали

прву годину на основним струковним студијама

школске 2017/2018. године

да присуствују

СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ИНДЕКСА

Свечаност ће бити одржана

у понедељак 02. октобра 2017. године

у амфитеатру Школе са почетком у 13 часова.

 

    Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje intends to award a service contract for TENDER PROCEDURE FOR EXPERT SERVICES in VRANJE with financial assistance from the INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia programme. The contract notice is available from Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Filipa Filipovića 20, 17500 Vranje, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., and it is also published on the INTERREG-IPA CBC Bulgaria – Serbia website:

https://www.ipacbc-bgrs.eu/tenders

The deadline for submission of applications is 23 October 2017, at 15:00 h.

 1.6_tender_for_experts.rar

 

 

     У прву годину основних струковних студија У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ, Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно 48 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

  

Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит (полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -  6 6 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 7 - 7 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 3 - 3 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - - - Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 2 2 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 1 10 11 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ - 19 19 Математика или економија
УКУПНО:

11

37

48

 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

            У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • средње стручно образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању
  • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

РАНГ – ЛИСТЕ

     Ранг листa пријављених кандидата сачињава се посебно за сваки студијски програм основних струковних студија. Школа утврђује јединствену ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, како за кандидате који се финансирају из буџета, тако и за оне који плаћају школарину.

    Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг – листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

      Кандидат може освојити највише 100 бодова.

      Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

     Ако кандидат има стечено средње образовање у трогодишњем трајању, општи успех у трећем разреду рачуна се двоструко.

      Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

      Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењују се од 0 до 60 бодова.

     Висока школа примењених струковних студија утврђује јединствену ранг листу за сваки студијски програм посебно, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами финансирају своје студије.

    Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи за студијски програм није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од три дана од дана објављивања јединствене ранг листе.

     Директор доноси одлуку о приговору у року од три дана од дана подношења приговора.

    Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.

     Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 51 бода.

     Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 30 бодова.

      Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи.

       Кандидати су обавезни да за полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

           

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: 18, 19. и  20. септембра 2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-          полагање пријемног испита: 21. септембра 2017. године у 10,00 часова

-         oбјављивање јединствене ранг - листе: 22. септембра 2017. године у 12,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 26. септембра 2017. године у 12,00 часова

-         упис примљених кандидата: 27.09. и 28.09. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.

 


 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

-       извод из матичне књиге рођених,

-          сведочанства свих завршених разреда средње школе,

-          диплому о завршеној средњој школи,

-          потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.         

 


 

     Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          оригинална документа,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,

-          доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

 

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

-          за домаће држављане износи  50.000,00 динара;

-          за стране држављане износи   1.000,оо ЕУР-а

 

 

    У прву годину основних струковних студија, у другом конкурсном року, Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно 67 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

 

Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит (полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 8 8 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 9 - 9 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 13 - 13 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 1 1 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 5 5 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 2 10 12 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ - 19 19 Математика или економија
УКУПНО:

24

43

67

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

    У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • средње стручно образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању
  • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

    Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

РАНГ – ЛИСТЕ

    Ранг листa пријављених кандидата сачињава се посебно за сваки студијски програм основних струковних студија. Школа утврђује јединствену ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, како за кандидате који се финансирају из буџета, тако и за оне који плаћају школарину.

    Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг – листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

    Кандидат може освојити највише 100 бодова.

    Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

    Ако кандидат има стечено средње образовање у трогодишњем трајању, општи успех у трећем разреду рачуна се двоструко.

    Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

    Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењују се од 0 до 60 бодова.

    Висока школа примењених струковних студија утврђује јединствену ранг листу за сваки студијски програм посебно, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами финансирају своје студије.

    Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи за студијски програм није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од три дана од дана објављивања јединствене ранг листе.

    Директор доноси одлуку о приговору у року од три дана од дана подношења приговора.

    Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.

    Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 51 бода.

    Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 30 бодова.

    Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи.

    Кандидати су обавезни да за полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

 


 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

    -пријављивање кандидата: 31.08. и  1. септембра 2017. године од 8,00 до 14,00 часова

    -полагање пријемног испита: 4. септембра  2017. године у 10,00 часова

    -oбјављивање јединствене ранг - листе: 5септембра 2017. године у 12,00 часова

    -објављивање коначне ранг - листе: 08. септембра 2017. године у 12,00 часова

    -упис примљених кандидата: 11. и 12.09. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.

 


 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

    -извод из матичне књиге рођених,

    -сведочанства свих завршених разреда средње школе,

    -диплому о завршеној средњој школи,

    -потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

 


 

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

    -оригинална документа,

    -два обрасца ШВ-20,

    -попуњен индекс,

    -две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

    -једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,

    -доказ о уплати школарине у зависности од статуса.


 

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

    -за домаће држављане износи  50.000,00 динара;

    -за стране држављане износи   1.000,оо ЕУР-а

    Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

АКО У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ОСТАНУ СЛОБОДНА МЕСТА, БИЋЕ РАСПИСАН ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

    Висока школа примењених струковних студија у Врању организује и продужени јунски уписни рок за школску 2017./2018. годину  на акредитованим студијским програмима:

* заштита животне средине,

* прехрамбена технологија,

* инжењерство намештаја и ентеријера,

* друмски саобраћај,

* машинско инжењерство,  

* производна економија и

* предузетнички менаџмент

 

Пријављивање кандидата од 10. до 13. ЈУЛА 2017.

Полагање пријемног испита 14. ЈУЛА 2017. у 10 сати.

     Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у Високу школу примењених струковних студија у ПРВОМ уписном року  за школску 2017./2018. годину, можете погледати на линку испод.

 

Коначне ранг листе

 

Напомена:

   Упис кандидата са коначне ранг листе обавиће се 5 и 6. јула 2017.г. од 8 до 14 часова.

   Захтеве за пребацивање са једног на други студијски програм студенти могу да поднесу до 6. јула 2017.г. до 12,00 часова.

 

Јединствене ранг листе пријављених кандидата за упис у Високу школу примењених струковних студија у ПРВОМ уписном року  за школску 2017./2018. годину, можете погледати на линку испод.

 

Јединствене ранг листе

 

Напомена:

     Кандидати имају право на приговор директору школе до 3.7.2017.г. до 12 часова.

     Коначна ранг листа биће објављена до 4.7.2017.г. до 12 часова.

 

На Високој школи примењених струковних студија у Врању у току је пријављивање кандидата за упис у прву годину струковних студија. Заинтересовани кандидати моћи ће да поднесу документацију и сутра, 23. 06.2017. године, од 8 до 14 сати.


 

 

 

ЗАБАВИТЕ СЕ СТИЧУЋИ ЗНАЊА И ПОСЛОВНО ИСКУСТВО

Висока школа примењених струковних студија позива све студенте треће и четврте године, апсолвенте, дипломце, као и полазнике мастер студија да се пријаве на јединствен, пети јубиларни, Coke Summership програм праксе, у организацији Coca-Cola HBC Србија.

Сви заинтересовани студенти који желе да повећају себи шансе за успешан почетак пословне каријере, стекну додатна знања и проведу узбудљиво лето, могу се пријавити у периоду од 18. априла до 19. маја на сајту www.cokesummership.com.

Програм праксе пружа прилику студентима да кроз рад са менторима, едукацију, тренинге и упознавање функционисања великог пословног система успешно започну пословну каријеру. У програму је до сада учествовало преко 120 полазника, а више од 40 њих је након праксе добило посао у компанији.

Током шестонедељног програма, студенти ће имати прилику да усаврше своје лидерске способности, пословну комуникацију и ефикасно управљање временом, вештине у управљању пројектима, као и вештине презентовања. На недељном нивоу, полазници ће имати прилику да стичу искуство кроз четири дана рада на конкретном пројекту са ментором и један дан интерактивних предавања, у којима су предавачи топ менаџери компаније, али и стручњаци из пословних организација са којима компанија сарађује.

Потврду о завршеној пракси добијају сви студенти који заврше програм, али и улазе у базу за потенцијалне запослене компаније Coca-Cola HBC Србија.

 

 

Пројекти , награде и признања