ОБАВЕШТЕЊА

Поштовани студенти објављена је коначна ранг листа за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године у другом уписном року

Друмски саобраћај ССС 2017/2018 II уписни рок

Поштовани студенти објављена је прелиминарна ранг листа за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године у другом уписном року

 

Друмски саобраћај ССС 2017/2018 II уписни рок

 У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија у другом уписном року уписаће на акредитованим студијским програмима:

-САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 7 самофинансирајућих студената,

-ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - 21 самофинансирајућих студената

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

        Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

            Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

            Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидат имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.

             Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

           Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: од 13.- 17.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-         oбјављивање ранг - листе: 20.11.2017. године у 14,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 21.11.2017. године у 10,00 часова

-         упис примљених кандидата: 22.11.2017. године од 10,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

 

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и на име студентског стандарда и осигурања и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Поштовани студенти објављене су коначне ранг листе за упис на специјалистичке струковне студије школске 2017/2018 године

 

Коначна ранг листа ССС Друмски саобраћај

Коначна ранг листа ССС Инжењерски менаџмент

Поштовани студенти,

објављене су прелиминарне ранг листе за упис у прву годину студија на специјалистичким струковним студијама школске 2017/2018 године.

 

Прелиминарна ранг листа - Друмски саобраћај

Прелиминарна ранг листа - Инжењерски менаџмент

Објављене су Коначне ранг листе за упис у другу и трећу годину студија, школске 2017/2018 годинe на свим студијским програмима.

Коначна ранг листа 2017-2018

Објављене су Прелиминарне ранг листе за упис у другу и трећу годину студија, школске 2017/2018 годинe на свим студијским програмима.

Прелиминарна ранг листа 2017-2018

 

РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА
У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ


Обавештавају се студенти
Високе школе примењених струковних студија у Врању да ће се


РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ


на свим студијским програмима на основним струковним студијама
обавити према следећем распореду:


- Подношење Захтева студента за рангирање до 10.10.2017. год. у библиотеци     Школе до 14:00 часова
- Објављивање Прелиминарне ранг листе 11.10.2017. год. у 14:00 часова
- Подношење жалби на ранг листу 12.10.2017. год. од 08:00 до 12:00 часова
- Објављивање Коначне ранг листе 12.10.2017. год. у 14:00 часова
- Упис примљених кандидата 13. и 14.10.2017. год. од 08:00 до 14:00 часова

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

-          на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 30 самофинансирајућих студената;

-          на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 30 самофинансирајућих студената.

 

I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

     Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

        Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

        Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидатa имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.      

      Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

        Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

      Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

       Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

                       

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

-          пријављивање кандидата: 19.10. -  30.10.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

-         oбјављивање ранг - листе: 31.10.2017. године у 12,00 часова

-         објављивање коначне ранг - листе: 01.11.2017. године у 12,00 часова

-         упис примљених кандидата: 02. и 03.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

-          Уверење о дипломирању

-          Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          два обрасца ШВ-20,

-          попуњен индекс,

-          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

-          доказ о уплати школарине.

 

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

Висока школа примењених струковних студија у Врању

ОРГАНИЗУЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

и позива све студенте који су уписали

прву годину на основним струковним студијама

школске 2017/2018. године

да присуствују

СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ИНДЕКСА

Свечаност ће бити одржана

у понедељак 02. октобра 2017. године

у амфитеатру Школе са почетком у 13 часова.

Пројекти , награде и признања