ДОЗВОЛА ЗА РАД

Дозвола за рад Академије техничко-васпитачких струковних студија 23.08.2019.

 

СТАТУТ

Статут Академије техничко-васпитачких струковних студија 12.07.2019.

      -Одлука о изменама и допунама Статута Академије техничко-васпитачких струковних студија 15.11.2019.

ОПШТА АКТА

Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених и студената АТВСС 18.09.2019.

Правилник о ближем утврђивању поступака јавних набавки у АТВСС 18.09.2019.

Правилник о буџетском рачуноводству 18.09.2019.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 16.10.2019.

Правилник о дисциплинској одговорности студената 18.09.2019.

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли 18.09.2019.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 18.09.2019.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга 16.10.2019.

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза АТВСС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем 18.09.2019.

Правилник о одржавању зграде седишта Академије, зграда и дворишта одсека АТВСС 18.09.2019.

Правилник о поклонима запослених у АТВСС 18.09.2019.

Правилник о процесу планирања АТВСС 18.09.2019.

Правилник о расподели средстава обезбеђених за финансирање рада Студентског парламента АТВСС 18.09.2019.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених у АТВСС 16.10.2019.

Правилник о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС 15.11.2019.

Правилник о употреби печата и штамбиља на АТВСС 18.09.2019.

Кодекс о академском интегритету 18.09.2019.

Стратегија обезбеђења квалитета 18.09.2019.

Правилник о заштити података о личности 25.02.2020.

Правилник о међународној мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова 27.02.2020.

Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС 03.03.2020.

 

ОДЛУКЕ

Одлука о расподели сопствених прихода кроз школарине на специјалистичким и мастер струковним студијама у школској 2019/2020. години 15.11.2019.

Одлука о изменама одлуке о исплати накнада наставном особљу ван радног односа 21.01.2020.

Одлука о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одлазак са рада 23.01.2020.

Одлука о распоређивању наставника АТВСС 03.03.2020.