СТАТУТ ВШПСС

    - Одлука о измени и допуни Статута

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ВШПСС

Правила студије

Правилник о основним струковним студијама

Правилник о специјалистичким струковним студијама

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о полагању испита

Правилник о провери знања и оцењивању

Правилник о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита

Правилник о мерилима за утврђивање школарине и пружање услуга

  - Одлука о висини школарине за школску 2019 / 2020

  - Одлука о висини школарине за школску 2018 / 2019

Пословник о раду Савета школе

Пословник о раду Наставно - стручног већа

Пословник о раду Колегијума 

Пословник о раду Катедре струдијског програма

Пословник о раду Комисије за самовредновање и оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада у Школи 

Правилник начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника

    - Преглед резултата научног и стручног рада

    - Оцена о резултатима педагошког рада

    - Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности Школе

    - Оцена o резултатима постигнутим у обезбеђивању наставног подмлатка

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника у другој високошколској установи

    - Сагласност  за рад наставника и сарадника у другој високошколској установи

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања на ВШПСС

Правилник о безбедности Информационо-ќомуникационог система

Кодекс професионалне етике

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о раду Студентске службе

Правилник о завршном раду на основним струковним студијама

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о примени видео надзора

Правилник о раду библиотеке

- Потврда из библиотеке

Информатор о раду

Пројекти , награде и признања