prehrambena tehnologija oblast

Основна сврха студијског програма основних струковних студија Прехрамбене технологије је школовање стручњака који поседују специфична знања неопходна за управљање безбедношћу и квалитетом хране у производним процесима, детаљније познавање технолошке и мерно–регулационе опреме у производним процесима изабране технологије, која им омогућује директно укључивање у различите гране и облике прехрамбене технологије. Кроз овај студијски програм студенти усавршавају професионално образовање, допуњују своје основно образовање, усавршавају вештине претраживања литературе и критичке анализе савремених истраживачких проблема у прехрамбеној технологији.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног инжењера технологије у складу са принципима одрживог развоја руралне средине и расположивим ресурсима, традицијом, потребама и захтевима прехрамбене индустрије, чиме је обухваћено и очување и заштита животне средине.

Реализацијом студијског програма конципираног на овакав начин школоваће се инжењери прехрамбене технологије, који поседују компетентност у националним, европским и светским оквирима. Сврха студијског програма је да се образовање младих стручњака подигне на виши ниво и да са стеченим знањем инжењери прехрамбене технологије постају оспособљени за рад у прехрамбеној индустрији биљних и анималних производа као и за и даље образовање.

Значај овог студијског програма се нарочито истиче због тога, што прехрамбена индустрија заузима значајно место у националном програму Републике Србије. Због тога је сврха овог студијског програма да формира високо оспособљене стручњаке за рационалну и одрживу прехрамбену индустрију.

Основни циљ студијског програма Прехрамбена технологија на Високој школи примењених струковних студија у Врању је да изгради стручњака са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области различитих прехрамбених технологија чија ће диплома бити препознатљива и призната од стране свих институција у земљи и Европи и која ће омогућити струковном инжењеру технологије да нађе своје место у прехрамбеној индустрији или да настави студије из области неке од прехрамбених технологија у оквиру специјалистичких студија.

Кадрови који се школују на студијском програму Прехрамбена технологија потребни су привреди овог краја у будућности, што је утврђено на основу анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Студент стиче следеће опште способности:

Ø  Усвајање методолошких принципа у решавању прехрамбено–технолошких проблема (управљање операцијама и процесима);

Ø  Овладавање знањем и вештинама, неопходним за обављање високостручних послова у области прехрамбене технологије са посебним нивоом специјализације у областима технологије меса, млека, безалкохолних и алкохолних пића, воћа и поврћа, жита и кондиторских производа;

Ø  Праћење достигнућа у науци и пракси прехрамбене технологије и њихову примену;

Ø  Коришћење стручне литературе и информационих технологија ради стицања нових знања из области прехрамбене технологије;

Ø  Способност примене стечених знања у решавању конкретних проблема;

Ø  Способност успешног преношења знања и развијања еколошке свести код младих као и развијању правилног еколошког става према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја;

Ø  Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;

Ø  Савладавање основних вештина рада на рачунару.

Када је реч о специфичним способностима свршених студената, усвајањем студијског програма студент стиче:

Ø  Фундаментално познавање и разумевање принципа на којима се заснива прехрамбена индустрија;

Ø  Способност за решавање конкретних проблема у прехрамбеној индустрији уз имплементацију научних метода и поступака;

Ø  Способност да на адекватан начин организује производњу у прехрамбеној индустрији биљних и анималних производа;

Ø  Свршени студенти Прехрамбене технологије стичу и компетенције како да одрживо користе природне ресурсе Републике Србије у складу са основним принципима одрживог развоја;

Ø  Стиче могућност даљег усавршавања кроз специјалистичке студије.

Опште и предметно–специфичне компетенције омогућавају студенту самостални рад и даље професионално усавршавање.

Исход процеса учења на студијском програму Прехрамбена технологија је стечено знање које студенту обезбеђује стручност, односно компетенције за рад у: привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом биљних и анималних производа, саветодавним стручним службама, у банкама и осигуравајућим друштвима, у институтима који се баве испитивањем и контролом намирница биљног и анималног порекла.

Прехрамбена технологија - Табела предмета - Акредитација 2017:

 Табела предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2017.

           Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2017.

Прехрамбена технологија - Акредитација 2012:

 

Табела предмета - Акредитација

Измењени курикулум студијског програма Прехрамбена технологија у оквиру реализације ТЕМПУС пројекта AGRIVOC.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - ТЕМПУС пројекат AGRIVOC.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2012.

Пројекти , награде и признања