УПИС 2018 / 2019

indeksi

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно 190 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели: 

Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 10 20 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 20 0 20 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 20 0 20 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 10 30 40 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 20 10 30 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 20 10 30 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 10 20 30 Математика или економија 
УКУПНО: 110 80 190  

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

КОНКУРС

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ, расписује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно 190 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 10 20 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 20 0 20 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 20 0 20 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 10 30 40 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 20 10 30 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 20 10 30 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 10 20 30 Математика или економија 
УКУПНО: 110 80 190  


УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

РАНГ – ЛИСТЕ 

Ранг листa пријављених кандидата сачињава се посебно за сваки студијски програм основних струковних студија. Школа утврђује прелиминарну ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, како за кандидате који се финансирају из буџета, тако и за оне који плаћају школарину.

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг – листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењују се од 0 до 60 бодова.

Висока школа примењених струковних студија утврђује прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм посебно, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами финансирају своје студије.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи за студијски програм није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од 24 сата од дана објављивања јединствене ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од три дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 51 бода.

Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи.

Кандидати су обавезни да за полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: од 25.–29. јуна 2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 02. јула 2018. године у 10,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг листе: 03. јула 2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг листе: 06. јула 2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: од 09.11.07. 2018. године од 8,00 до 14,00 ч.

ПРВИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 12. и 13. јула 2018 године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 16. јула 2017. године у 10,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг листе: 17. јула 2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг листе: 19. јула 2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 19.07. и 20.07. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата: од 03.–05. септембра 2018. год. од 8:00 до 14:00 часова;
 • Полагање пријемног испита: 06. септембра 2018. год. у 10:00 часова;
 • Оoбјављивање Прелиминарне ранг листе: 07. септембра 2018. год. до 12:00 часова;
 • Објављивање Коначне ранг листе: 10. септембра 2018. год. до 12:00 часова;
 • Упис примљених кандидата: од 11.–13. септембра 2018. год. од 8:00 до 14:00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК И ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕОСТАЛИМ СЛОБОДНИМ МЕСТИМА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

 ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК  АКТУЕЛНИ

 • пријављивање кандидата: 18, 19. и 20. септембра 2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 21. септембра 2018. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 22. септембра 2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 25. септ ембра 2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 26.09. и 27.09. 2018. године од 8,00 до 14,00 ч.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ТРЕЋИ УПИСНИ РОК И ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕОСТАЛИМ СЛОБОДНИМ МЕСТИМА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

КОНКУРС ПРВОГ УПИСНОГ РОКА 2018 / 2019

КОНКУРС ДРУГОГ УПИСНОГ РОКА 2018 / 2019 

КОНКУРС ТРЕЋЕГ УПИСНОГ РОКА 2018 / 2019 АКТУЕЛНИ

АКО У ПРВОМ И ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ОСТАНУ СЛОБОДНА МЕСТА, БИЋЕ РАСПИСАН ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

УПИС ПО ПРОГРАМУ АФИРМАТИВНИХ МЕРА И ДРЖАВЉАНИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

На основу Одлуке Владе Републике Србије, Стручног упуства за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисанох студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Одлуке Наставно-стручног већа Високе школе примењених струковних студија у Врању додатни број студената који ће се финансирати из буџета на Високој школи примењених струковних студија у Врању у оквиру Програма афирмативних мера је:

Афимартивна мера Број студената
Припадници ромске националности 1
Студенти са инвалидитетом 1

Држављани Републике Србије који су у школској 2017/18. години средњу школу завршили у иностранству, могу уписати Високу школу примењених струковних студија у Врању у статусу студената из буџета. Број расположивих места Одлуком Владе Републике Србије је:

Статус студента Број студената
Студент који се финансира из буџета 1

НАПОМЕНА: Уколико се у оквиру Програма афирмативних мера и уписа држављанина Републике Србије који су у школској 2017/18. години средњу школу завршили у иностранству, упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије, на та места Висока школа примењених струковних студија у Врању ће уписати студенте на основу Коначне ранг листе у статусу студената који се сами финансирају.