drumski saobracaj

Сврха студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама је образовање студената за професију струковног инжењера у области друмског саобраћаја, а у складу са потребама и развојем Републике Србије.

На студијском програму формира се стручни кадар који ће бити потпуно оспособљен за практичан и самосталан рад у струци, непосредно по дипломирању, као и за даље стручно усавршавање на специјалистичким струковним студијама.

Основни циљеви студијског програма Друмски саобраћај на основним с руковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области друмског саобраћаја, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад.

Један од циљева студијског програма је стицање стручних знања и практичних вештина из области друмског саобраћаја, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области.

Циљ студијског програма је такође развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад, овладавање практичним вештинама и знањима.

Студенти треба да стекну знање о комплексности друмског саобраћаја, науче савремене методе и њихову примену у пракси.

Један од посебних циљева је развијање нивоа знања и свести код студената за потребом перманентног образовања, а посебно у вези са друмским саобраћајем.

Крајњи циљ студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области друмског саобраћаја.

Циљ студијског програма је и оспособљавање студената за пројектовање и реализацију процеса транспортне делатности, организовање транспортне делатности, организовање превоза људства и робе и друго.

Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама студенти стичу следеће опште способности:

•  разумевањe проблема у области друмског саобраћаја,

•  анализа и синтеза знања у области друмског саобраћаја,

примена стечених теоријских знања и коришћење стручне литературе у решавању практичних проблема у области друмског саобраћаја,

•  праћење савремених технологија и унапређивање стечених знања,

•  коришћење савремених софтверских алата и инжењерског приступа решавања проблема,

• разумевање професионалне и етичке одговорности струковног инжењера саобраћаја, преношење запажања и вештина својим колегама.

По завршетку студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама студенти стичу следеће предметно – специфичне способности:

• анализа безбедности саобраћаја,

• вршењe увиђаја саобраћајних незгода,

• анализа карактеристичних параметара и перформанси мотора,

• анализа експлоатационо техничких карактеристика моторних возила и мотора,

• дијагностицирање стања моторних возила и мотора,

• дефинисање система одржавања моторних возила и мотора,

• анализа организације и технологије јавног градског превоза путника,

• планирање, организовање и извршавање транспортних задатака,

• анализа ризика при транспорту опасних материја,

• анализа путничких и робних терминала,

• планирање, управљање и анализа процеса у системима интегралног транспорта,

• разумевање структуре процеса у различитим технологијама транспорта,

• анализа утицаја друмског саобраћаја на животну средину,

• примена знања из менаџмента у друмском саобраћају.

Исход процеса учења на студијском програму Друмски саобраћајна основним струковним студијама су знања, вештине и компетиције које студентима омогућује примену стеченог знања за решавање проблема који се јављају у струци, пракси и истраживању, уз коришћење теоријско стручне литературе.

Стечено знање студената завршених основних струковних студија обезбеђује стручност за рад у аутотранспортним предузећима, сервисима и другим организацијама које се баве проблематиком транспорта робе и превозом људи, експлоатацијом возила, одржавањем возила, контролом техничке исправности возила и организовањем транспортне делатности.

Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на следећим пословима: анализа безбедности саобраћаја, вршењe увиђаја саобраћајних незгода, експлоатација, одржавање и дијагностицирање моторних возила и мотора, организовање друмског транспорта, планирање интегралног транспорта, организовање јавног превоза путника, планирање транспорта опасних материја и решавање проблема паркирања.

Друмски саобраћај - Акредитација 2015. 

Табела предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2015. 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2015.

Саобраћајно инжењерство - Акредитација 2010.

Табела предмета Друмски саобраћај - акредитација 2010.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2010.

Пројекти , награде и признања